SUKRUTAI SCHOOL KHON KAEN

“มุ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพผู้เรียนมีความสุขมีทักษะภาษาสากลพร้อมก้าวทันโลกเทคโนโลยี”

ปรัชญาการศึกษา

เรียนรู้อย่างมีวินัย ใส่ใจพัฒนาการ

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนสุขฤทัยขอนแก่น เริ่มก่อสร้างตามเจตนารมณ์ของ ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ โดยจัดตั้งในนามนิติบุคคล ของ บริษัท บุญญชาติ จำกัด โดยมี นายเกรียงไกร พุคยาภรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้รับใบอนุญาต ได้มีเจตนาแน่วแน่ที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างทั่วถึง ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง แขวง/ตำบลในเมือง เขต/อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 043-237237 อีเมล Sukrutaikk@gmail.com เว็บไซต์ www.stkk.ac.th ตั้งอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

นโยบายหลักการของการดูแลนักเรียนมี 5 ประการ

การพัฒนาผู้เรียนยึด 3 หลัก 1 จุดเน้น

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ได้กำหนดพันธกิจของโรงเรียนด้านผู้เรียน

1.จัดการกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทุกด้านและมีความเป็นเลิศทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระด้วย“สุข-เรียนรู้”
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษไทยจีนและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในระดับสากลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศึกษาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ในด้านต่างๆตามศักยภาพของตนเอง
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีมีทักษะการจัดการด้านต่างๆ
5. จัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะด้านดนตรี ศิลปะ

  • Lorem ipsum dolor
  • sed diam nonummy nibh
  • dolore magna aliquam
  • Ut wisi enim ad minim
  • hendrerit in vulputate
  • vel illum dolore eu feugiat

เป้าหมาย (Goal)

  1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีวินัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีวินัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  3. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษาต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ผู้เรียนมีความสามารถและมีชื่อเสียง ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และเทคโนโลยี
  5. ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด จิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไทยและสากลในการสร้างสรรค์ชิ้นงานรวมทั้งมีทักษะการแก้ปัญหาได้
  6. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพครู
  7. ครูบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและสามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน
  8. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และความเชี่ยวชาญควารู้วิชาการและมีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  9. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
  10. โรงเรียนมีคุณภาพด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการศึกษา
  11. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน